Een partner met extra waarde

Van Vliet is een middelgroot cultuurtechnisch hoveniersbedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Een eigenschap die mede door (ISO-) certificering gegarandeerd wordt. Jarenlange ervaring en specialistische kennis enerzijds en een platte organisatiestructuur anderzijds maken Van Vliet tot een solide en flexibele partner. Een partner met een duidelijke toegevoegde waarde: Van Vliet biedt haar klanten een breed, gevarieerd maar bovenal compleet dienstverleningspakket. De medewerkers van Van Vliet gelden als specialisten in de verschillende werkdisciplines. Van de technische voorbereiding en aanleg tot het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen. Of het nu gaat om deelprojecten of totaalprojecten.

Spelen
Groene daken

Van tuin tot complete woonwijk, van schommel tot skatebaan

De werkzaamheden van Van Vliet strekken zich uit over een groot gebied. Van de technische voorbereiding en aanleg van kantoortuinen en parken tot de realisatie van groenvoorzieningen in complete woonwijken. Ook de aanleg van dakbegroeningssystemen, veilige speelplaatsen en het realiseren van skatebanen behoren tot de kernactiviteiten van Van Vliet. Bij de realisatie van de verschillende (deel)projecten levert Van Vliet maatwerk op hoog niveau. Het intensieve opleidingsbeleid zorgt er voor dat de medewerkers van Van Vliet voortdurend op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en technieken binnen het vakgebied. Vanzelfsprekend wordt ook ruim aandacht besteed aan milieutechnische en economische aspecten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam ondernemen of MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is voor een groenbedrijf als Van Vliet niet slechts een trend. Van Vliet neemt verantwoordelijkheid op het gebied van de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Hierbij horen het zorgzaam omgaan met de natuurlijke bronnen van onze planeet maar ook met de mensen waarmee en waarvoor wordt gewerkt. Voor een moderne ondernemer is MVO daarom de standaard.

MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.

MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Logo CO2

De aanpak van Van Vliet

Het moet niet blijven bij alleen maar mooie ideeën. Van Vliet werkt met mensen voor mensen. De mensen voor wie wordt gewerkt zijn de opdrachtgevers maar in veel gevallen zijn dit ook de uiteindelijke gebruikers van de producten en diensten van Van Vliet. Als een gemeente of instelling opdracht geeft voor het aanleggen van een speelplaats dan zijn de kinderen uit de buurt de gebruikers. Als een vastgoedbeheerder opdracht geeft voor het aanleggen of onderhouden van een kantoortuin dan zijn de werknemers uit die kantoren de gebruikers. Door het specialisme in de buitenruimte komen zo veel mensen in contact met de werken van Van Vliet. Reden te meer rekening te houden met elkaar en de gemeenschappelijke leefomgeving.

Mensen

De medewerkers van Van Vliet zijn betrokken bij het bedrijf en het bedrijf is betrokken bij de medewerkers. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer is informeel. Ook heeft van Vliet een actieve personeelsvereniging. Het feit dat het bedrijf al meer dan tachtig jaar actief is geeft aan dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Het welzijn en de veiligheid van de medewerkers worden belangrijk gevonden. Zo worden de buitenmedewerkers voorzien van bedrijfskleding en beschermende veiligheidsmiddelen zoals brillen, oorbeschermers, handschoenen, zaagoveralls e.d. Daarnaast wordt er continu aandacht besteed aan scholing en veiligheidstrainingen en wordt er blijvend gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Daarvoor krijgen de medewerkers ruim de gelegenheid om hun ideeën te ventileren. Dit kan via de ideeënbus maar ook via regulier werkoverleg dat op alle niveaus binnen het bedrijf is geïmplementeerd of gewoon één op één met de projectleider. Daarnaast worden met medewerkers ook functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd waarbij de werkomstandigheden en de mogelijke verbeteringen in de uitvoering worden besproken. Zo worden alle medewerkers volledig betrokken bij de bedrijfsactiviteiten en is er bij het bedrijf gehoor voor de wensen en ideeën van de medewerkers.

Naast veiligheid wordt ook gelet op eenvoudig in te voeren maatregelen zoals het apart verzamelen van afval, het recyclen van tonercartridges en het bewust omgaan met printen, kantoormiddelen, elektriciteit, gas, olie, diesel en benzine.

Als erkend leerbedrijf zijn de medewerkers van Van Vliet ook betrokken bij de opleiding van nieuwe medewerkers in de branche.

Middelen

Als kwaliteitsbedrijf is Van Vliet natuurlijk aangesloten bij vakorganisaties en beschikt het over de benodigde keurmerken en certificaten, o.a. VCA, ISO certificering, FSC en het Groenkeurmerk. Daarnaast wordt gewerkt met een milieukwaliteitsplan.
Bij de inzet van gereedschappen, materiaal en het wagenpark worden bewuste keuzes gemaakt. Daarbij is extra aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers maar wordt ook de uitstoot van CO2 in ogenschouw genomen. Inmiddels rijden daarom enkele nieuwe auto’s op aardgas.
Bij de aanleg van speelplaatsen wordt vaak een in situ rubber valondergrond of kunstgras met een valdempende basis aangebracht. De onderlaag van de rubbervloer komt van gerecycled materiaal uit gebruikte vrachtautobanden. Uiteindelijk kan aan het einde van de levensduur ook de rubbervloer weer gerecycled worden, o.a. als onderlaag voor nieuwe rubbervloeren. Ook het kunstgras en de daarbij behorende ondergrond is recyclebaar.

kiwa-9001-4

Visie

Van Vliet vindt het belangrijk de ontwikkelingen op de markt te volgen om goed in te kunnen spelen op de behoeftes en om de kwaliteit te borgen die het bedrijf zo belangrijk vindt. Dat bij die vraag ook steeds vaker “duurzaamheid” een rol speelt mag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Voortdurend worden daarom de nieuwste toepassingen van groen gevolgd. Zo was van Vliet al in de jaren negentig pionier op het gebied van groene dakbedekkingen. Al snel werd het een specialisme van het bedrijf. Nu groene daken een extra impuls krijgen door overheidssubsidies en er een nieuwe bewustwording is bij architecten en eigenaren van onroerend goed, ontbreekt het niet in de visie van een bedrijf als Van Vliet hier een passende oplossing voor te bieden.

Ook in de maatschappelijke discussie over het meer bewegen van kinderen neemt Van Vliet stelling. Zo worden sportteams gesponsord en krijgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van spelen (elektronica in sport- en spelvloeren) en de aanleg van innovatieve- en uitdagende skatebanen de volle aandacht.

tunnel